Gezonde voeding? Uw mesoloog adviseert.

Privacy (AVG) 

Verklaring betreffende uw privacy
Praktijk van Geel, alsook Trinette van Geel als behandelend therapeut, dragen zorg voor de privacy van cliënten, alsmede van de bezoekers van deze website. Hierdoor kiezen zij ervoor om alle informatie (inclusief persoonlijke informatie) die u verschaft, zorgvuldig en vertrouwelijk te verwerken. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (AVG).
Dossiervorming
Wanneer u als cliënt bij Praktijk van Geel onder behandeling bent, is het voor een goede behandeling noodzakelijk dat er een dossier wordt opgebouwd. Dit is een wettelijke plicht, die is opgelegd vanuit de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).
Inhoud dossier
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand, alsmede gegevens over door uw therapeut uitgevoerde onderzoeken en voorgestelde behandelingen. Tevens worden in het dossier gegevens opgenomen, die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die uw therapeut, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener, zoals bijvoorbeeld uw huisarts, osteopaat, diëtist, etc.
Privacy
Vanuit haar zorgplicht waarborgt Praktijk van Geel uw privacy onder meer door: Als uw behandelend therapeut heeft Trinette van Geel als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ten aanzien van deze gegevens heeft zij tevens een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden: Wanneer Praktijk van Geel vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan wordt u hiertoe wederom voorafgaand expliciet om toestemming gevraagd.
De gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard, zoals wordt vereist in de eerder genoemde WGBO.
Privacy in relatie tot uw zorgnota
Op de zorgnota, die u aansluitend aan uw afspraak ontvangt, staan gegevens die door zorgverzekeraars vereist worden, zodat u deze nota bij uw zorgverzekeraar kunt declareren.  Deze gegevens omvatten: Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
Als cliënt heeft u recht tot inzage van uw opgeslagen persoonsgegevens en het recht tot rectificatie (correctie) van deze gegevens. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen onder de voorwaarden, zoals omschreven in de AVG en voor zover dit niet in strijd is met de WGBO. Wenst u dit te laten doen, neemt u hiervoor dan contact op met Praktijk van Geel.
Beveiliging
Om uw persoonsgegevens en dossier zorgvuldig te beheren heeft Praktijk van Geel beveiligingsmaatregelen getroffen. Dit betreft zowel organisatorische, als technische maatregelen om deze gegevens te beveiligen tegen verlies en/of onrechtmatige gebruik: Toelichting
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van Praktijk van Geel. Voorafgaand aan uw eerste afspraak wordt u gevraagd om schriftelijk, middels een handtekening, aan te geven dat u kennis heeft genomen van deze privacyverklaring en hiermee in te stemmen.
 
Privacy