Je kunt je zoveel beter voelen

Algemene voorwaarden Praktijk van Geel

Vertrouwelijkheid

De therapeut is gehouden te handelen conform wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van de cliënt en de therapeut zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Dit dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard. De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Op verzoek van de cliënt kan voorafgaand, tijdens of na de behandelperiode informatie worden ingewonnen en/of verstrekt bij/aan een te benoemen therapeut, arts en/of medisch specialist waarvoor de cliënt specifiek toestemming dient te verlenen (uw therapeut verstrekt zonder uw nadrukkelijke toestemming NOOIT gegevens aan derden).

Afspraken behandelingen/consulten
De therapeut verplicht zich in alle fasen van de behandeling informatie betreffende de behandeling aan de cliënt te verstrekken. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken. Het therapieplan is opgebouwd uit een aantal consulten, waarin telkens zowel bij aanvang van het consult als afsluitend aan het consult een gesprek plaatsvindt. Afsluitend aan ieder consult wordt tevens in overleg besloten of de therapie een vervolg zal krijgen. De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen mesologische handelingen verrichten. Voor een minderjarige cliënt en/of een cliënt onder voogdij/toezicht, dienen ouders en/of voogden c.q. toezichthouders toestemming te verlenen. De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega (therapeut, arts en/of andere medische hulpverlener), indien mesologische behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

Kosten
Het tarief voor een consult bedraagt € 85,00 per consult. Dit tarief is zowel van toepassing op het eerste consult inclusief intakegesprek, alsmede per sessie voor hierop volgende consulten Toekomstige aanpassingen van bovengenoemde tarieven worden minimaal 3 maanden vóór tariefwijziging kenbaar gemaakt via de website (www.praktijkvangeel.nl)

Betaling
De factuur krijgt de cliënt na het consult digitaal toegestuurd binnen 2 dagen na het consult. Hierdoor kan de cliënt het aanvragen van een (gedeeltelijke) vergoeding op basis van haar/zijn aanvullende ziektekostenverzekering bij de zorgverzekeraar indienen. Betalingswijze geschiedt volledig en aansluitend aan het consult per pin of a contant. Betaling per creditcard is niet mogelijk.

Annulering
Bij verhindering zal cliënt minimaal 24 uur van tevoren afzeggen (door een telefonische melding, dan wel het achterlaten van een bericht op de voicemail of het versturen van een bericht via email). Afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd, worden in rekening gebracht. Kosten van een niet tijdig afgezegde afspraak kunnen niet gedeclareerd worden bij een zorgverzekeraar.

Vergoeding van de therapie
Praktijk van Geel is aangesloten bij de VBAG, de NVVM en de RBCZ en doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de kosten van het consult (gedeeltelijk) voor vergoeding in aanmerking komen. Mesologie consulten vallen onder alternatieve geneeskundige behandelingen. Cliënt informeert zelf voorafgaand aan een afspraak bij zijn/haar zorgverzekeraar of deze kosten (gedeeltelijk) vergoed worden. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor deze afstemming met zijn/haar zorgverzekeraar.

Bereikbaarheid
Praktijk van Geel werkt uitsluitend op afspraak. Op avonden, zaterdag, zondag en feestdagen is de praktijk in principe niet bereikbaar. Tijdens consulten is de bereikbaarheid beperkt. Bij telefonisch contact kan cliënt echter altijd zijn/haar naam, telefoonnummer en eventueel aanvullende informatie inspreken op de voicemail, waarna cliënt zo spoedig mogelijk wordt teruggebeld. Cliënt heeft eveneens altijd de mogelijkheid om een email te versturen, die zo spoedig mogelijk beantwoord wordt. Tijdens vakanties wordt de bereikbaarheid van Praktijk van Geel gewaarborgd door beantwoording van telefoon en email.
Als de therapeut door ziekte of onvoorziene omstandigheden een afspraak niet door kan laten gaan, zal zij dit zo spoedig mogelijk doorgeven en op zo kort mogelijke termijn contact opnemen om een vervangende afspraak in te plannen. Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf consulten uit te voeren, kan zij voorstellen een collega-therapeut in haar plaats in te schakelen, die de afspraak overneemt. Cliënt heeft hierin altijd zelf de keuze om hier wel of niet mee akkoord te gaan. 
Alg voorwaarden